સેવાઓ

*
ભાષાંતર

નોટરી સ્વીકૃત ભાષાંતરકારો જે તેમના ક્ષેત્રોમાં નિપુણ હોય છે. ગુણવત્તાયુક્ત, ઝડપી અને વિશ્વાસપાત્ર સેવાઓ

 
*
ઈન્ટરપ્રીટેશન(અર્થઘટન)

અનુક્રમિક અને સમાંતર એમ બન્ને પ્રકારની ઈન્ટરપ્રીટેશન સેવાઓ પૂરી પાડતા વૈજ્ઞાનિક અને તકનિકી દુભાષિયાનું અપ્રતિમ નેટવર્ક

 
*
નોટરાઈઝેશન (નોટરી સેવા)

અમે વિનંતી મળવાથી તમારા કોઈપણ દસ્તાવેજને નોટરી અને પ્રમાણિત કરીએ છીએ. માગણી મુજબ અમારી ટીમ દ્વારા અમેરિકા, કેનેડા અથવા ઓસ્ટ્રેલિયામાં વપરાશ માટે નોટરીની મંજૂરીઓ અપાય છે.

 
 

નીચેનામાંથી એક પસંદ કરો.

*