નોટરાઈઝેશન

*

અમે તમારી વિનંતી મળવાથી કોઈપણ દસ્તાવેજને નોટરી અને પ્રમાણિત કરીએ છીએ. માંગ મળતા અમારી ટીમ દ્વારા અમેરિકા, કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં વપરાશ માટેની નોટરી મંજૂરીઓ વિકસાવવામાં આવે છે.

 
*

અમે જે દસ્તાવેજો નોટરી કરવામાં મદદ કરીએ છીએ તેમાં કુટુંબ નોંધણી, જન્મ અને લગ્ન પ્રમાણપત્રો, એકલ દરજ્જાનું પ્રમાણપત્ર, છૂટાછેડાના કરારો, નોંધણી પ્રમાણપત્રો, સોંપણી પત્રકો, રાજીનામાના પ્રમાણપત્રો, કરવેરા અહેવાલો, લાયસન્સ, સભ્યપદ પ્રમાણપત્રો, પોલીસ રેકર્ડસ, ડિપ્લોમા, વિદ્યાર્થી ઓળખ પ્રમાણપત્રો, હિસાબના સરવૈયાના પ્રમાણપત્રો, શાળા અહેવાલો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

 
*

અમારી તાઈવાનમાં જિલ્લા અદાલતો, વિદેશ મંત્રાલય, સંસ્થાઓ, રાજદૂતાલયો અને વિવિધ દેશોની કચેરીઓ ખાતે ભાષાંતરના નોટરાઈઝેશનની સુસંગત કામગીરી થાય છે. અમારી મદદથી તમે સમય અને મુશ્કેલી બન્નેથી બચી શકો છો.