Dịch thuật

Thông tin Khách hàng*  bắt buộc
Tên/Họ:Họ*:
E-mail*:Địa chỉ* :
Điện thoại*:Số Fax:
Điện thoại di động:  
Ngôn ngữ sử dụng trong các tập tin file gốc:
Ngôn ngữ dịch sang:
Xác định lĩnh vực của tập tin file gốc:
Số lượng tệp:
Định dạng tệp gốc:
Ngày kỳ vọng giao bản dịch:
Thuật ngữ hoặc tài liệu tham khảo sẵn có  
Yêu cầu chuyển giao               
Hướng dẫn đặc biệt:

*

CODE*: