KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Dịch giả phải dịch và đọc lại bản dịch, đồng thời phải tôn trọng thuật ngữ hiện hữu. Dịch giả có khả năng sẽ lập danh sách các câu hỏi về văn bản gốc, thêm và làm phong phú danh mục thuật ngữ.

Người soát lỗi bản dịch của chúng tôi chịu trách nhiệm kiểm tra văn bản dịch theo sát bản gốc và tôn trọng thuật ngữ. Người soát lỗi bản dịch đồng thời phải tìm đáp áp cho bất kỳ câu hỏi chưa được trả lời, kiểm tra sự khác biệt về phong cách, đảm bảo lỗi chính tả và cú pháp hoàn chỉnh và cuối cùng đọc lại toàn bộ văn bản.

Giám đốc dự án của chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát chung từng yêu cầu của khách hàng và điều phối với khách hàng và dịch giả. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm nhất của Giám đốc dự án là nhằm đảm bảo từng dự án dịch sẽ hoàn thành đúng hạn, nếu không sớm hơn so với dự kiến.

Mỗi phần công việc dịch thuật được thực hiện và kiểm tra theo sáu giai đoạn:
1. Hiểu thuật ngữ
2. Dịch (sử dụng bảng chú giải thuật ngữ hiện có và khả năng các sách và tài liệu tham khảo khác)
3. Tạo danh mục chú giải thuật ngữ được phê duyệt bởi khách hàng (với khả năng cập nhật danh mục này trong suốt quá trình dịch)
4. Soát lỗi lại bản dịch cho chính xác
5. Kiểm tra thông qua người soát lỗi bản dịch trước khi có phê duyệt bản dịch sau cùng (tính nhất quán và nối kết hài hòa thuật ngữ của văn bản và chất lượng phong cách…)
6. Quá trình kiểm tra cuối cùng và dàn trang