Thông dịch

Thông tin Khách hàng*  bắt buộc
Tên/Họ:Họ*:
E-mail*:Địa chỉ* :
Điện thoại*:Số Fax:
Điện thoại di động:  
Ngôn ngữ phiên dịch từ:
Ngôn ngữ phiên dịch từ:
Các loại phiên dịch:
Thời gian: Từ
口譯地點:  
Số lượng thông dịch viên yêu cầu:
Hướng dẫn đặc biệt:*
CODE*: