เกี่ยวกับเรา

ในตลาดปัจจุบัน อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกันระหว่างนานาชาติและ ความเป็นโลกาภิวัฒน์ได้แก่ภาษา Transglobe Translation Service เป็น บริษัทที่ให้บริการด้านการแปลที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถพิชิตความยากในกา รติดต่อสื่อสารและความเข้าใจได้ เรามุ่งมั่นที่จะให้การบริการที่มีคุณภาพที่เหนือกว่ าใครและในขณะเดียวกันก็รับประกันราคาที่ยุติธรรมให้แก่ลูกค้าของเรา
*

นักแปลของเรามีการศึกษาขั้นสูง รวมทั้งปริญญาเอก ปริญญาทางด้านศิลปศาสต ร์และวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาทางธุรกิจและเทคโนโลยี เช่น การเงิน เทคโ นโลยีสาระสนเทศ เทคโนโลยีทางชีววิทยา อิเล็กทรอนิกส์ และเภสัชกรรม เป็นต้น เราคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในแต่ละสาขาวิชาเพื่อ ให้ตอบสนองต่อมาตรฐานที่สูงและเพื่อความสำเร็จในโครงการของคุณ

 
*

เราให้ความสำคัญกับการร่วมมือในการทำงานที่มีคุณภาพและการรับรองคุณภาพภา ยในบริษัทซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการให้บริการแปล ผู้จัดการโครงการขอ งเราเป็นผู้ดำเนินการให้ตารางงานแปลเดินไปตามกำหนดและติดต่อประสานงานกั บนักแปลและลูกค้า บริการแปลที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จากความร่วมมืออย่างไร้รอยต่อร ะหว่างนักแปล ผู้จัดการโครงการและผู้พิสูจน์อักษร เนื้อความทั้งหมดไม่ว่าจะมีความย าวมากน้อยเพียงใดจะได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตั้งใจใน รายละเอียดที่เท่าเทียมกัน