บริการรับรองเอกสาร

*

เรารับรองเอกสารโดยโนตารีพับบลิคและรับรองเอกสารอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ ทีมงานเราสามารถให้บริการรับรองเอกสารโดยโนตารีพับบลิคเพื่อใช้ในสหรัฐฯ แคนนาดาหรือออสเตรเลียได้หากท่านต้องการ

 
*

เอกสารที่เราสามารถรับรองโดยโนตารีพับบลิคได้ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส ใบรับรองความเป็นโสด สัญญาหย่าร้าง หนังสือมอบอำนาจ ใบลาออก รายงานทางภาษี ใบอนุญาต ใบรับรองสมาชิกภาพ ใบแจ้งความ ใบประกาศนียบัตร บัตรประจำตัวนักเรียน ใบรับรองบัญชีงบดุล รายงานของโรงเรียน เป็นต้น

 
*

เรายังให้บริการแปลและขอรับรองเอกสารโดยโนตารีพับบลิคจากศาล กระทรวงการต่างประเทศ สถาบัน สถานทูตและสถานกงสุลในหลายๆ ประเทศในประเทศไต้หวัน ท่านจะประหยัดทั้งเวลาและสามารถลดปัญหาต่างๆ ได้หากใช้บริการของเรา