*
บริการแปล

การบริการแปลที่มีคุณภาพ รวดเร็วและไว้ใจได้

*
บริการล่าม

เครือข่ายที่เหนือกว่าใครสำหรับล่ามทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคที่จะให้บริการล่ามแบบต่อเนื่องและฉับพลัน

*
บริการรับรองเอกสาร

เรารับรองเอกสารโดยโนตารีพับบลิคและรับรองเอกสารอื่นๆ

 
คุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยม
*

นักแปลจะต้องแปลและตรวจทานงานแปลของตนพร้อมทั้งต้องเลือกใช้คำศัพท์ที่เฉพาะให้ถูกต้อง นักแปลอาจสร้างรายการคำถามขึ้นเกี่ยวกับข้อความต้นฉบับและจัดทำเป็นฐานข้อมูลอภิธานศัพท์ขึ้นมา

 

จะมีการดำเนินงานและตรวจสอบงานแต่ละชิ้นในหกขั้นตอน ดังนี้
1. ทำความเข้าใจคำศัพท์เฉพาะต่างๆ
2. แปล (ใช้อภิธานศัพท์ที่มีอยู่และการอ้างอิงจากหนังสือและเอกสารต่างๆ หากเป็นไปได้)
3. สร้างอภิธานศัพท์ที่ได้รับการตรวจสอบจากลูกค้า (โดยมีการปรับปรุงในระหว่างขั้นตอนการแปลหากเป็นไปได้)
4. ตรวจทานคำแปลโดยนักแปลเพื่อความถูกต้อง
5. ตรวจสอบโดยผู้พิสูจน์อักษรก่อนอนุมัติเป็นครั้งสุดท้าย (ความสอดคล้องและความเกี่ยวเนื่องของคำศัพท์ ความกลมกลืนของข้อความและคุณภาพของสำนวนที่ใช้)
6. ขั้นตอนการตรวจสอบในขั้นสุดท้ายและการจัดหน้ากระดาษ

 

 

 

*
 

ผู้พิสูจน์อักษรของเราจะรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความที่แปลให้สอดคล้องกับความหมายของต้นฉบับและคำอภิธานศัพท์ ผู้พิสูจน์อักษรยังต้องหาคำตอบให้สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ตรวจหาความไม่สอดคล้องในสำนวน ตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์ให้ปราศจากข้อบกพร่องโดยสิ้นเชิงและตรวจทานเอกสารทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้าย

 

ผู้จัดการโครงการของเรารับผิดชอบในการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วไปของลูกค้าแต่ละท่านและติดต่อประสานงานกับลูกค้าและนักแปล หน้าที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่ดูแลให้มั่นใจว่าโครงการแต่ละโครงการได้สำเร็จลุล่วงอย่างตรงเวลา