अनुवाद

ग्राहकबारे जानकारी*  *則為必填欄位
公司/個人名稱:聯絡人*:
E-MAIL*:地址* :
電話號碼*:傳真:
行動電話:  
मौलिक फाइलहरूमा प्रयोग गरिएको भाषा:
अनुवाद गरिनु पर्ने भाष:
मौलिक फाइलहरूको बेहोराको क्षेत्र:
फाईल सङ्ख्या:
मूल फाइल ढाँचा:
आफूले चाहेको डेलिभरी मिति:
शब्दावली वा सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध रहेको वा नरहेको  
आवश्यक डेलिभरी               
विशेष निर्देशन:

*

驗證碼*: