सेवाहरू

*
अनुवाद

आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञ रहेका नोटरी शपथबद्ध अनुवादकहरू । योग्य, द्रुत एवं विश्वसनीय अनुवाद सेवा ।

 
*
दोभासे सेवा

निरन्तर तथा एकसाथ दोभासे सेवा उपलब्ध गराउने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक दोभासेहरूको अद्वितीय सञ्जाल

 
*
लेख्य प्रमाणीकरण

अनुरोध गरिएमा हामी कुनै पनि दस्तावेजलाई लेख्य प्रमाणीकरण (नोटराइजेसन) र प्रमाणीकरण गर्छौ । यदि माग भएमा हाम्रो टोलीद्वारा अमेरिका, क्यानाडा वा अष्ट्रेलिया मा प्रयोग गर्नको लागि नोटरी स्विकृति लिने व्यवस्था गर्न सकिने छ ।

 
 

कृपया निम्न लिखित सूचीबाट छनौट गर्नुहोस्

*