Επικύρωση Αντιγράφων

*

Επικυρώνουμε και πιστοποιήμουμε οποιοδήποτε έγγραφο για εσάς κατόπιν αιτήσεως. Οι συμβολαιογραφικές εγκρίσεις για χρήση στις ΗΠΑ, στον Καναδά, ή στην Αυστραλία μπορούν να αναπτυχθούν από την ομάδα μας κατόπιν παραγγελίας.

 
*

Τα έγγραφα στα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε επικυρώνοντας τα περιλαμβάνονται η εγγραφή νοικοκυριού, πιστοποιητικά γέννησης και γάμου, πιστοποιητικό εργένικης κατάστασης, διαζευκτήρια, επιστολές ανάθεσης, βεβαιώσεις παραίτησης, φορολογικές δηλώσεις, άδειες, πιστοποιητικά ιδιότητας μέλους, αστυνομικά αρχεία, διπλώματα, βεβαιώσεις ταυτότητας σπουδαστών, βεβαιώσεις τραπεζικού υπολοίπου, σχολικές εκθέσεις, κ.λπ.

 
*

Έχουμε συνεπή λειτουργία από τη μετάφραση μέχρι την επικύρωση αντιγράφων στα περιφερειακά δικαστήρια, το Υπουργείο Εξωτερικών, τα ιδρύματα, τις πρεσβείες, και τα γραφεία των διάφορων χωρών στην Ταϊβάν. Με τη βοήθειά μας, μπορείτε να κερδίσετε χρόνο και τυχόν προβλήματα.